Privacy

Aansprakelijkheid en privacyverklaring

Aansprakelijkheid & privacyverklaring

AANSPRAKELIJKHEID

Huuringent en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen huuringent of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Huuringent of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen huuringent of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

PRIVACY
Alle gegevens die huuringent verkrijgt via inschrijvingen van kandidaathuurders en -eigenaars worden enkel en alleen met het doeleinde van de interne werking van huuringent en haar subsidiërende overheid de Stad Gent gebruikt. 

De persoonsgegevens die huuringent hiervoor verzamelt en gebruikt, zijn beperkt tot de gegevens die u ons zelf bezorgt. Er worden voor dit doeleinde geen andere gegevens aangewend. Huuringent bewaart deze gegevens in een bestand waarvan het zelf houder en verwerker is. De persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de interne werking zoals het doorsturen van huurvoorstellen, het opmaken van huurovereenkomsten, het behandelen van verhuurdossiers en het doorgeven van info inzake onze werking en de verhuur van panden.. Huuringent geeft deze gegevens niet door aan andere partijen (behoudens onze subsidiërende overheid de Stad Gent). Huuringent houdt de gegevens bij zolang de ontvanger zich niet uitschrijft.

Huuringent kan een aantal nieuwsbrieven uitschrijven om onze volgers op de hoogte te houden van onze dienstverlening,  vastgoedtrends en onze verhuringen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle personen die zich hiervoor hebben ingeschreven.


Elke ontvanger heeft te allen tijde het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Dat kan via de uitschrijfoptie op de nieuwsbrief of via simpel verzoek gericht aan info@huuringent.be. Elke betrokkene heeft ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Privacycommissie voor België) indien deze meent dat zijn of haar persoonsgegevens foutief worden verwerkt.